Ochrana osobních údajů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Kristýna Korandová, IČ: 07174438, se sídlem Sousedíkova 969/1, 19000 Praha – Vysočany. Kontaktní telefon: 608 907 088, e-mail: vyrobkyzkoralku@gmail.com.

 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

  1. Text souhlasu

Souhlas bude proveden elektronicky zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky

Ve smyslu ust. § 5 odst. 2zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25.05.2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

2. Jaké údaje budou zpracovány

jméno a příjmení, popř. obchodní firma

bydliště (ulice, č.popisný/č. orientační, město, PSČ, stát), případně sídlo

datum narození

e-mailová adresa

telefonní číslo

číslo bankovního účtu

IP adresa

3. K jakým účelům boudou osobní údaje zpracovávány a uchovány

3.1. Osobní údaje, kterými jsou:

jméno a příjmení, popř. obchodní firma

bydliště (ulice, č.popisný/č. orientační, město, PSČ, stát), případně sídlo

datum narození

e-mailová adresa

telefonní číslo

číslo bankovního účtu

IP adresa

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

  • pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 15 let.

5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

  • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů
  • v písemné podobě

6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. článek 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je pracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese www.vyrobkyzkoralku.cz/kontakty, nebo odesláním e-mailu na adresu: vyrobkyzkoralku@gmil.com.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah údajů je dán ustanovením §12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce, nebo na Úřad na ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedeném v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého, nebo historického výzkumu, nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

  • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů
  • v písemné podobě

7. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. §12 a  §21  zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.